Magyarság, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Dames flört, KiG! Kultúra Grazban

Magyarság, Í9S5 október 18, péntek MlfiflHSlft is szerelmes éjszaka — Harvey Lilien o] filmje — A Riviera mámoros hangulatában két testvér íszeret bele a hősnőbe. A két testvér szerelmi Iharca körül szövődik a sajnos, fárasztó és vég­­nélküli párbeszédekben ellaposodó mese. Úgy Játszik, Harvey Lilian, aki Európában igen ked­velt sztár volt, Amerikában nem találta meg azt m.

Néhány hangulatos énekszám enyhíti a lapos és közhelyekkel túlzsúfolt filméi. A cégiratok sze­rint a vállalat tárgya mözgófénykép-filmek szál- Jilrnányozása dames flört elvámolása. A társaság ügy­vezetője Verbínyi József.

Itt ismerkedik Wieg a vi'Mamoskocsivezető a csinos kis masamód­­slánnyal.

Két szakaszhatár között a villamoson Ifejlődik ki közöltük a szerelem és nőnek heggyé a bonyodalmak, hogy aztán a végállomáson min­den rendbe jöjjön. Szenes Béla ragyogó humoru vigjátékából nemrégiben Bécsben filmet csinál­lak és bécsi miliőbe ültették át a történetet.

A végállomás ennek megfelelően tehát nem a Boráros-tér, hanem Hitzing. Szenes Béla tréfái, a bécsinek keresz­telt pesti romantika és a bappy end végállomása megmaradlak. Strobl szobrai, a cikk szerint, dames flört élethü ábrázolás és mélyen szántó lélektani jellemzés remekművei. A ha­talmas bronzalaktól kezdve a légiesen finom kis táncosnő szoborig minden müve az összhang és a mozdulatok értéke iránti nagyszerű érzésről tanúskodik. A lap másik cikkében idézi Shaw G.

A kiváló tudást a dames flört tagjai és a Liszt Bizottság nevében Koudela Géza dr. A nyugati pályaudvaron megjelentek a német követség képviselőjén kívül Novágh Gyula dr. A Vasutas Zenekar teljés díszben várta a német zenei élet kitű­nőségét s a német dames flört magyar himnusszal fo­gadta.

Összetanultságuk is a legjobb uta­kon halad. Mozartot, Beethovent és Kodályt játszottak artisztikus Ízléssel. A műsoron Liszt és Dohnángi egy-egy koinpozieója mellett Kodály Zoltán: Marosszéki táncok és Bartók Béla: Tánc-szvit című nagyzenekari darabjai szerepelnek. A hangversenyt a porvég rádió kózvetiti.

Igaz, hogy többet értek — saját megállapításuk szerint — mint az összes hebehurgya fiatalok.

Au Bonheur Des Dames

Mert nehogy azt higyje valaki, hogy Cenci néni, vagy Kelepecz Máli nem érdekelte a férfiakat! Dehogy I Hiszen minden valamirevaló ember megkérte őket s csak mikor kosa­rat kaptak, akkor vettek el másokat.

Szenvedéllyel űzte a házasság­­közvetítést és a békés hitvestársak össze­­veszitését.

dames flört

Mindenről megvolt a határo­zott, ellentmondást nem tűrő véleménye. Alapjában véve pedig igen jó lélek volt: segített, akin tudott, olyan szive volt, mint a vaj, csak dames flört nem bírta ki, hogy valaki fiatalabb és szebb legyen, mint ő. A sát­rába nem is engedett mást, mint az alis­pán sógornőjét, a terebélyes ügyvédnét, ho meg a szegény Kelepecz Málit.

A többi sátorban, asszonyok, lányok vegyesen ül­dögéltek, árultak likőrt, bonbont, fagy­laltot, képeslapot, kézimunkát, klöpli­­csípkét, emléktárgyakat, főzőkanalat. A sétatér közepén nagy kacagások és druk­kok közt folyt a tombola, itt végre Jäger Zsuzska is szerepelhetett; ő húzta ki a számokat. A pezsgős sátor mellett cigány­banda húzta a szebbnél szebb nótákat. Lia, a pesti lány nem vett részt az dames flört.

Udvarlóival végigjárta az összes sátrakat, pezsgőzött, mulatott, kacérko­dott a cigányprímástól kezdve a főispánig mindenkivel, összevásárolt egy csomó va­cakotés szerényen megelégedett azzal, hogy megnyerte a szépségversenyt. Minden sátorban voltak üres székek, melyeken a gavallérok váltogatták egy­mást. Voltak, akik mindvégig ott 'felejtet­ték magukat egy bizonyos sátorban, mint például Fünkösdy ügyész ur a ftasánszky­­né oldala mellett, de ez puszta, vélet­len lehetett, az ügyész ur valószínűleg a klöplicsipkéket tanulmányozta.

A mézeskalácsos sátor állandóan tele­volt. Horvát társkereső három nő nagyszerűen mulatott. Ki akar csókot? Persze a csók: mézes, vagy mogyorós volt. Odajött a főispán is, műértő szemmel gyönyörködött a három gráciában és mindegyiket megajándé­kozta valamivel.

  1. KiG! Kultúra Grazban
  2. Magyarság, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  3. Társkereső iroda burgenland

Vilma asszony pólyás­­babát kapott, Ili huszárt, Marietta egy nagy, tükrös, cifra szivet. Boboryné mo­solygott, egy parányi gúnnyal: — Ejha, Nedeczy! Hiszen ez vallomás! Mariettának adja a szivét?

A kis Marietta majd vigyáz rá. Pan Repkó egész csomó szivet vásárolt: minden csinos lánynak osztogatott belőle. De legtovább ő is a Vilma asszony sátrá­ban időzött. Titeket leviszlek a kocsimon — fordult a kislányokhoz Boboryné.

Boboryné igazán aranyos volt: szere­tett fiatal lányokat gardírozni. Ára 2. A szép, temperamentumos fiatal­asszony sorra hódította el a lányok gaval­lérjait. Egy kicsit dames flört flört velük, felgyúj­totta őket, aztán — mikor a lángralob­­bant férfi-fantázia a legmámorosabb ál­mokat szőtte: ártatlan mosollyal tért át az eszményi barátság magasztalására.

Ilyenkor Plátót idézte, a jó öreg Plátót.

dames flört

Hiszen minden nő ezt akarja, csak nem mindegyik elég ügyes ahhoz, hogy kiélvezve minden lehetőt: innen maradjon a Dames flört. Addig a férfi igyekszik a legelőnyösebb öldaláról mu­tatkozni. Ami azután jöhet: már sablon, amiért egy asszonynak se érdemes a szomszédba menni. Dames flört is tudott róla senki semmi rosszat mondani, azon az egyen kívül, hogy ka­cér. Akkor min­denki sietett haza, készülődni a tánc­­mulatságra.

A Városi Kertben délután nagy nép­ünnepély volt, ahol a Marinkák és Ha­­nyicskák társkereső között difted kimulathatták magu­kat a vitéz baka urakkal.

A kuglizó körül az iparosok és kiskereskedők vigadtak. A férfiak söröztek, kártyáztak, kugliztak. A zenét égy öreg verkli, egy vak harmonikás, meg egy rekedt gramofon felváltva szolgáltatták. A cigányok a séta­téren dames flört elfoglalva, a katonabandá­nak pedig ma délután kimenője volt. Potucsnik, a kövér karmester számlálat­­lan söröskriglik mögül küldött epedő pil­lantásokat a terebélyes kocsmárosné dames flört.

Vacsora után az elite-közönség is nyakába szedte a lábát, vagy kocsira ült és elhajtatott az erdei táncmulat­ságra. Túl a Városi Kerten, túl a nagy réteken és a Lőcsepatakon, volt egy gyönyörű erdei tisztás, egyenesre doron­­golva, szines lampionokkal körülaggat­­va, padokkal körülvéve — ide igyekez­tek a tánciskola egyedülállók berlin, papák izgalomtól kipirult leányaikkal. Ide elhozták a 15—16 éves csillákét is, ez nem számit bálnak, csak majálisnak.

You’re Temporarily Blocked

Negyedtizkor megállt Szalókyék előtt a Boboryék kocsija. A két asszony a hátsó ülésen közrevette Mariettát, aki­nek a szive majdnem kiugrott a boldog izgalomtól. Most is a magyar ruha volt rajta. A két pejkó könnyű trappban hagyta maga mögött a Kossuth'-utcát, kikanya­rodott a kassai-kapun át, hatalmas Zse­­dényi-park mellett, a késmárki útra.

Mire megérkeztek, Jantsóék már ott voltak. Rózsika mellett az kertész társkereső Ullrich Minci tette a dames flört, Ili Pepi ur­­fival szórakozott, miközben szenvedő pillantásokat vetett Mariettára.

Pepi urfi csinos fiú lett volna, csak az volt a baj, hogy két csinos fiú is kitelt volna be­lőle. Ili nagyon tetszett neki és sietett felhasználni az alkalmat, mikor Kiss Laci távol van. Esetlen bókokkal hizelegte körül Ilit. Nagyon melege volt, egyre törülgette a homlokát. Ili szégyelte a kövér amorózót és odamo­solyogta magáhot Szontágh Pistát, egy rózsásképü gimplit.

Egymásután állottak fel a párok. Pepi urfi egy nála szokatlan gyors mozdulattal mégis megelőzte a kissé mamlasz Pistát és derékon kapta Ilit. Mariettát Jantsó Iván kérte fel.

Hartmann László ismert magyar automobilversenyzö és rekorder, minden előzetes bejelentés nélkül, csak a hivatalos szer­vek ellenőrzése mellett csütörtökön a gyóni or« szágulon sikeres rekordkísérletet hajlott végre él egy világrekordot, továbbá két magyar rekor­dot állított fel. A derült időjárás ellenére a pá­lyán erős szélvihar dühöngött, Hartmann László teljesitmény© igy annál értékesebb. Hartmann tudvalevőleg a prágai Masaryk-versenyen ötödik dames flört végzett és az egy héttel ezelőtt lebonyo­lított román hegyihajnokságot is megnyerte.

Társkereső ansbach csütörtökön egy kategória-víiágrekor. Az uj rekordok a kö­vetkezők: Kategória-világrekord: állóstartos mér­föld: Két repülőstartos magyar rekord: repülős tartós kilo­méter: Hartmann egyszer egy irányban km. Hartman ered­ményeit Maserati-kocsin érte el. Dunántúl céllövő bajnokságai Győrött- Győri tudósitónk jelenti: Dunántúli legnagyobb és legmodernebb céilövőpályáján most rendezték meg Győrben a dunántúli céllövőbajnok súgó dames dames flört.

Eredmények a következők voltak: Kezdők kis­puska-versenyében: 1. Wagner Kálmán Győr. Lövészek versenyében: 1. Kelemen Sándor Győr2. Csifrik Antal Magyaróvár3. Főlövészek versenyében: 1. Horváth Gyula Sopron2. Major Ferenc Mckinsey know3.

dames flört

Fésűs Zsigmond Győr. Stranszky János Tata2. Honfi Tivadar Budapest3. Szalay László Dames flört.

Drôles De Dames – Martinez, Bardainne, Pourquery | Alföldi Régió Magazin

Szűcs Dániel Győr2. Pohárnik Pál Győr3. Tanai József Sopron. Nemzetközi verseny: 1. Etényi Ernő Peslszentlőrinc2.

Magyarság, 1935. október (16. évfolyam, 223-249. szám)

Vigyázó Gábor Győr. Hölgyek versenye: 1. Pohárnik Pálné Győr2. Molnár - Lajosné Győr3. Szemenke Gézáné Győr. Pisztoly­verseny: 1. Pajzs Kázmér Győr2. Szabó Mi­hály Győr3.

Miután a három nagyszerű francia zenész a Supersonic formációval már közbeutazta a Földet és a legnagyobb koncerttermekben és stadionokban mutatta be tudása legjavát, júniusában a BMC budapesti stúdiójában jöttek össze, és mára ebből egy rengeteg pop-kulturális és jazz-zenei utalást tartalmazó, a megkomponáltság érzetét sugalló, ugyanakkor teljes egészében rögtönzött CD született. Thomas de Pourquery a párizsi Conservatoire National Supérieur de Musique intézményben tanult jazzszaxofonozni, és hamar nagy ismertségre tett sert tehetsége folytán. Thomas számára, aki

Csapó Károly Győr. Hadifegy­ver, 15 lövésiből: 1. Csapó Károly Győr30 lö­vésből: Margón József dr. Uj vezetőséget választott a BEAC. Tilden lett a német Davis Cup-keret trénere.

A németek elhatározása azt jelenti, hogy ezután a német DC-csapat még elkeseredettebb küzdelmet fog vívni Amerikával és Ausztráliával a döntőije jutásért.

Más vállalkozások ugyanazon a területen

Tildén volt egyébként, aki már évekkel sikeresen flörtöl a nők megjósolta a német bajnok Cramm feltörését a világrang­listán, most pedig ugyancsak benne látja a világ­bajnok Perry jövendő legyőzőjét. A BEAC háziversenye. A BEAC-atleták háziversenyének második napján a következő eredményeket érték el: gát: 1.

dames flört