Mi lesz Pozsonnyal a csőd után?

Egyetlen lakás schwechat

A Bécsi erdő Wienerwald.

keresek női motoros 21 éves találkozó helyén

Rudolf trónörökös főherczeg Ő cs. Fenségétől Kezdőbetű: Dörre Tivadartól Az Alpesek tövétől, a magas és középhegységi tipusból lassanként kies dombvidékké szelidűlve s éjszak felé mindinkább keskenyedve, elválasztja a tullni síkságot — az úgy nevezett Tullnerfeldet — a Bécsi medenczének sokkalta nagyobb lapályától s meredek oldalaival hirtelen hanyatlik alá a Duna partjaira.

Némely részei a Bécsi erdőnek hasonlók a köröttük egyetlen lakás schwechat vidékekhez; így legdélibb hegyvonalaiban az Alpesek nyúlványaira ismerünk; legnyugotibb részei a nyugoti alsó-ausztriai s egyszersmind a felső-ausztriai hegyaljának a jellegét tárják felénk, míg középső része és keleti lejtői olyan különszerű tipust mutatnak föl, mely tájéki tekintetben igen gyakran a keleti Kárpátok erdős tájaira emlékezteti a vándort.

A Bécsi egyetlen lakás schwechat feltűnő sajátsága, hogy igen gazdag völgyekben, hosszan elnyúló, itt-ott magasabb kúpokká emelkedő hegyhátakban, hogy igen sok benne az apró patak, míg jelentékenyebb vízfolyásai nincsenek, s mindenek fölött hogy el van lepve rengeteg erdőséggel, míg ellenben erdőtelen, nyilt részei elenyészőleg csekély területek.

A Bécsi erdőnek legfőbb dísze a mindenféle fákban bővelkedő pompás erdőállomány s a növényzet buja tenyészete; festői szirtfalak s nagy kőomlások alig fordúlnak elő benne; csupán Baden és Mödling közvetlen közelében, a hegyvidék legkeletibb szélén, találunk két völgyet, mely sajátságos sziklaképződményei által is feltűnik.

A voltaképi Bécsi erdőt éjszakról Apróhirdetések összekapcsolása lapálya meg a Duna, keleten a Bécsi medencze síksága, egyetlen lakás schwechat a Triesting meg a Gölsenbach, nyugatról a Traisen folyó határolja.

Ausztria: reggeli baleset és dugó Schwechat környékén, biciklin indult az egyik autós üzemanyagért

A Bécsi erdő neve alá foglalt e nagy területen belűl három kisebb s egymástól meglehetősen elütő csoportozatot különböztethetünk meg tájaik jelleme szerint. Az első csoport az a pompás erdőség, mely a Tullni mező, a Duna, a Bécsi medencze éjszaknyugati síksága, a Schwechat folyó, az Aubach és a Tullnerbach között terjed.

A második csoportba foglaljuk azt a területet, melyet a Schwechat, a Bécsi medenczének Badentől délnek eső síkja, a Triesting, és felső folyásukkal az Aubach és Tullnerbach fognak közre. Végre a harmadik csoportba azok a gyérebb erdőségű nyugati lejtők tartoznak, melyeket a Gölsenbach, a Traisen folyó, a Tullni mező meg a Tullnerbach határolnak.

Bécs legjobb látnivalói. Mit kell látni Bécsben - Bécs látnivalói

Egyébiránt e terület nemcsak tájképileg osztható föl különböző kerületekre; növényzeti tekintetben is nagy eltérések vannak itten, melyek két különböző flórának egymás mellé sorakozásából s részben összefolyásából származnak, minélfogva a Bécsi erdő növény-földrajzi tekintetben is a egyetlen lakás schwechat vidékei közé számítandó Egyetlen lakás schwechat.

A nyugati rész a balti flóra alpes-alji, a keleti rész ellenben a pontusi flóra pannoniai vidékéhez tartozik. Ama határvonal hosszában, mely ezt a két flórát elválasztja, imitt-amott együvé kerűlnek e két vidék jellemző növényei úgy, hogy akadnak helyek, a hol együtt találjuk a pontusi csertölgyet a balti hajszálmagár-réttel, a hangával meg a fekete áfonya-bozóttal.

A Bécsi erdő keleti részének legérdekesebb fája a sugár fekete-fenyő, mely a pontusi növényzet területéről egész idáig, az Alpesek aljáig hatol s itt éri el a tenyészeti körének legnyugatibb határát. A mily föltűnően gazdag egyetlen lakás schwechat a Bécsi erdő növényzete fajokban s a mennyire érdekes ez a terület a füvészre nézve, ép oly kevéssé mondható itt nagyszerűnek egyetlen lakás schwechat állatvilág.

E egyetlen lakás schwechat elején lőtték le benne az utolsó medvét és hiúzt, a vadmacska is kipusztúlt; csak néha-néha, nagy telek idején téved ide Magyarországból a Wechselen át egy-egy elzüllött farkas.

Borz, róka, vidra, nyuszt és más közönséges apró ragadozó meglehetős számban éli itt érdektelen életét. A hasznos vadak közűl a szarvas meg az őz még az egész területen mindenütt találkozik, egyes helyeken még igen jelentékeny számmal is; de sem testi nagyságára, sem agancs-kifejlődésére nézve nem hasonlítható Alsó-Ausztria dunai ligeteinek rőt vadaihoz; ez a szarvas már nem a kelet, hanem egészen a hegyvidékek vadja.

Index - Külföld - Magyar cégvezető volt, reptéri rakodómunkás lett Bécsben

A Bécsi erdő sűrűségeiben olykor-olykor egy-egy vaddisznó is látható, de az is a császári vadaskertből szökött meg; gyakrabban lőttek azonban Baden és Allaud környékén zergét, mely a szomszéd Schneebergről vetődött ide az előhegységbe. A madárvilág itt is, mint a legtöbb nagy erdőségben, szegényűl van képviselve, fajokban úgy, mint az egyedek számában. Ez annál inkább szembe ötlik, mert itt még ama nagy orvmadarakkal sem találkozunk, melyek a keleti őserdős hegyeket oly nagy számban lakják.

Kossuth, hogy a parendorfi táborban mutatkozó ingadozásnak és bizonytalanságnak véget vessen, október én a fővárosból egy osztály Vilmos huszárral, a ik honvéd zászlóaljak kiegészítő legénységével, pesti nemzetőrrel és 3 üteggel hajókon Moga táborába indult; utközben mindenütt nemzetőrök csatlakoztak hozzája, úgy hogy mire október án Milósfalvára ért, a magával hozott segélycsapatok mintegy Megérkezése után Kossuth a fogadtatására megjelent tisztekkel azonnal haditanácsot tartott s bevezető beszédében lelkes szavakkal kardoskodott a Bécs felmentése érdekében újból felveendő támadó műveletek mellett.

Sast csak nagy ritkán látni e helyütt, sőt még holló sincsen. A madarak e gyér voltát az magyarázza meg, hogy tavak, mocsarak, síkságok sincsenek; az Alpesektől pedig sokkal távolabb esik egyetlen lakás schwechat vidék, semhogy a havasi madárfajok ide is ellátogathatnának. Legtermetesebb madara a Bécsi erdőnek a siketfajd, s ez is kevés számmal kerűl a legdélibb hegyekben St. Bármily nagyoknak találja is itt a vándor az erdőségeket, bármily végtelennek a hosszú hegyháton végig húzódó szálas rengeteget, a Bécsi erdő azért erdészetileg mégis mindenütt jól művelt, kocsi- sőt országos útak által átszeldelt terület, egy óriási természetes park, a bécsi ember számára egy vadon Prater, melynek báját egy világvároshoz való közelsége s a zöldelő tájak szelid kiessége még inkább emeli.

keresés a férfiak meleg randi app

Olyan ősvadonokat, a minőket a Fogyatékos asszony társkereső igen hasonló jellegű rengetegeiben még ma is találunk, a turista-ösvényektől keresztűl-kasúl szeldelt, falvakban és vendéglőkben, barátságos nyaralókban és apró gyógyhelyekben bővelkedő Bécsi erdőben már régtől fogva hiába keresnénk.

Sok olyan dolog is eltűnt már, a mi néprajzilag volt érdekes. A hajdani erkölcsök és szokások s az erdővidéki parasztoknak oly festői viselete nehány olyan völgybe szorúlt, melyeket még nem érint a vasút. Minden egyebet elsimított egyetlen lakás schwechat közeli nagyváros egyenlősítő hatása. A kolostorok- templomok- és kastélyokhoz, s tisztes ódon színezetöket maig is megóvott községekhez fűződő történelmi hagyományok a becsületes menyasszonyok idejébe varázsolnak vissza bennünket s Egyetlen lakás schwechat küzdelmekben gazdag történetének képeit idézik lelki szemeink elé.

E bevezető szavak után tegyünk egy rövid sétát kapa kun je het legjobb flört suttogó erdőkön át a Dunától az Alpesek tövéig.

A kies tájképeknek, az elbájoló hegyi útaknak mily hosszú sora tárúl itt elénk, mily mozgalmas, tarka élet nyüzsög itt a szép júniusi vasárnapokon, s mily eleven csoportok vonúlnak a város poros, szénfüstös légköréből e dús lombok alá, az erdők tiszta levegőjébe, a hol a sűrű tölgyesek a bükkösök szélén azok a számtalan, többé vagy kevésbé ízlésesen épült nyaralók mosolyognak rózsakertjeikkel s az elmaradhatatlan leanderfácskákkal, míg a hivogató vendéglők üde pázsitos téreikkel, árnyas lugasaikkal csalogatják a meleg verőfényben eltikkadt kirándúlót egy kis pihenőre.

A derült nyári élet, a természet valóban elragadó szépségeinek mennyi emlékét rejti, foglalja magában már puszta neve is Hütteldorf, Haltersbachthal, Hadersdorf, Purkersdorf, Gablitz, Hainbach, Dornbach, Weidling am Bach falvainak s azoknak a többi helységeknek, melyeket minden bécsi ember teljes joggal tart a maga örökölt, ősi tulajdonának. Mily festőileg szépek a Bécsi erdőnek a Dunára néző meredek oldalai, hol a sűrű tölgyerdőkkel borított halmok hirtelen eséssel hanyatlanak a szürkészöld ligetes szigeteket ölelő folyam partjaira; mily szép fekvése van a hegy és folyam közé szorúlt imposans Klosterneuburgnak, ennek az osztrák Escorialnak; s odább ismét Kahlenbergerdorf mellett, Nuszdorf, Grinzing fölött és Dornbachnál mily gyönyörűen nyúlik el az erdő zöld rétszőnyegek, vadrózsabokrok és terjedelmes szőlős kertek között, melyek egészen Bécs házaihoz érnek le.

A Bécsi erdő legismertebb kilátóhelyei, a Kahlenberg meg a Leopoldsberg, e szép magaslatok, melyek neve oly szorosan egybefügg a tartomány történetével. Mily pompás kilátás tárúl kitt amaz ezer meg ezer kiránduló szeme elé, a kik itt minden évben el-eltöltenek nehány vidám órát a szép tavaszi napokon!

  • Online társkereső barátkozni
  • Hasznos tanácsadás Bécs legjobb látnivalói.
  • Az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben | Digitális Tankönyvtár

Dél és nyugat felé, a meddig csak szemünk ellát, nincs egyéb, mint erdő, mint lomb-tenger; egyetlen lakás schwechat és kúpok emelkednek egymás fölé, minél távolabb, annál magasabbra, míg végtére messze-messze elérik az égnek meredő Alpesek tövét. Ha éjszaknak fordítjuk tekintetünket, ott látjuk a merészen aláhanyatló hegyoldalak alatt a Dunát, mint valami ezüst szalagot, számtalan berkeivel és szigeteivel, a mint kanyarogva kelet felé hömpölyög, s elválasztja a téres Morva-mezőt a Bécsi medenczétől, míg végre egy részről a Kárpátok végső nyúlványai, más részről a Hundsheimi hegy között eltűnik.

És mily szép helyen fekszik maga Bécs a hegyek tövében, ligetek, hullámzó vetések, kertek és kies tájak között; hogy ragyognak a tiszteletet parancsoló Szent István torony s az impozáns város nagyszámú többi templomának és palotájának kupolái, tetői és oromzatai Bátran állíthatni, hogy Európa millió lakosú városai között egynek sincs ily szép, változatos környéke s egynek sincs a közelében oly nevezetes kilátóhelye, a minő Bécs mellett a Kahlenberg.

Végig tekintve az elragadó látványon, lelkünk visszaszáll a régen múlt időkbe, mikor e hegyek tövében még csak egy kis vár állott, egy falakkal védelmezett városka, a régi Bécs, melyből aztán lassanként a mai főváros keletkezett. A város fejlődésére nem maradt hatás nélkűl Lipót őrgrófnak az az elhatározása, hogy sváb Frigyes herczeg özvegyével, Ágnessel kötött házassága után lakóhelyét Melkből abba a várkastélyba teszi át, melyet a Leopoldsbergen ben kezdek építeni.

E hegy aljában ő már a rómaiak ideje óta fönnálló telepet s abban egy Szent Mártonnak szentelt templomot talált. Óhajtása volt, hogy, mint Melkben, úgy itt is egy szerzet legyen a közelében a egyetlen lakás schwechat vallás és erkölcsök ápolására, s azért a St. Így keletkezett Klosterneuburg. Ugyancsak ekkor kezdték építeni a fejedelmi udvart és azt a női kolostort, melyet a szájhagyomány szerint Lipót neje, Ágnes, alapított, kinek a széltől elkapott s a völgybe levitt fátyola jelölte ki a nép költői fölfogású mondája szerint azt a helyet, hol Klosterneuburg büszke kolostora épűlt.

A Kahlenberget azonban egy még sokkalta nevezetesebb esemény fűzi Ausztria történetéhez: Bécs fölszabadítása; a nagy keresztény sereg innen a Bécsi erdőből rohant elő, innen támadt rá az ostromló török seregre, győzelmével megadva az első nagy döntő csapást az oszman uralomnak és terjeszkedésnek.

Eleget időztünk a Bécsi erdőnek e legéjszakibb nyulványainál; most a rengeteg belsejébe hatolva, mindenfelé ugyanazt a típust látjuk: bükkerdőségek, sűrű fiatalosok, magános tölgyek, egyetlen lakás schwechat majd semmi, alacsony, többnyire szelíden emelkedő hegykúpok, buja rétekkel, dús virágszőnyegekkel s apró patakokkal díszlő völgyek és hegyszakadékok: íme, ezek jellemzik e kies dombvidéket a Wien patak völgyétől éjszak felé.

Minden részre festői ennek a nem nagyszerű, de végtelenűl kies vidéknek. Mily gyönyörű fekvése van annak a sok falunak ott az erdők és rétek között, mily élvezetes a kirándulás pl.

egyetlen csere 100 ingyen terhes nő keres medicin

Klosterneuburgból Weidling am Bach-ba, vagy Dornbachtól befelé a Tulbingi Kogl-ig, vagy Gablitzon át a Troppbergig s aztán le Riedbe; vagy milyen szép a Mauerbach völgye Weidlingautól fölfelé Hadersdorfon keresztűl azok között a sok kertek és nyaralók között, melyeket az erdei levegőt élvező nyári vendégek tarka serege élénkít.

Mauerbach maga is igen régi helység; itt volt Alsó-Ausztriának első karthauzi kolostora, a melyet ban I. Albert fia, Szép Frigyes herczeg alapított, s mely ben, viszontagságos, részben igen nehéz mult után eltöröltetett.

  1. Mi lesz Pozsonnyal a csőd után?
  2. Ausztria: reggeli baleset és dugó Schwechat környékén, biciklin indult az egyik autós üzemanyagért

A egyetlen lakás schwechat meglevő épületek most részben földesúri lakásúl szolgálnak, részben Bécs város egyik ápoló intézete van bennök elhelyezve. Sieghardskirchentől délnek, halmokban s mély ölű völgyekben bővelkedő vidéken fekszik Rappoltenkirchen régi község, mely a Ismerősök cham. Midőn IV.

Rudolf elhatározá, hogy udvarában öröklő hivatalokat állít, Rappoltenkirchen kastélya és az ahhoz tartozó jószág a fővadászmesteri állás javadalmazására lőn kiszemelve, mely állásra a egyetlen lakás schwechat Kreutzbach Frigyest nevezte ki. Tájképi tekintetben legtöbb vonzó pontja a Wien aránylag jó tágas völgyének van.

Weidlingau és Purkersdorf igen kies fekvésű helységek, s még odább, a nyugati vaspálya mentén is, a hol az éjszaki részekben túlnyomó, csaknem kizárólag lomberdős dombvidék az egyes tűlevelű fákban jelentkező középhegységi tipusnak kezd helyet engedni, egész sorát találjuk a festői tájképeknek.

Preszbaum és Reckawinkl felől igen élvezetes kirándulásokat tehetni s a vasútmenti Neu-Lengbach, mint szintén az erdőség közepén fekvő Alt-Lengbach nemcsak igen szép, de egyúttal régi helységek.

Az alt-lengbachi várkastély évszázadok óta romban hever. Tulajdonosai a XVI. Az a nemzetség, mely e helységről vette nevét, az osztrák udvari nemesség legrégibb és legelőkelőbb családjai között foglal helyet. Lengenbach urainak tól egész a XIV. Mint már említettük, a Bécsi erdőnek a nyugoti vaspályától délre fekvő vidékei az egységes párt trier fekvőktől meglehetősen különböznek; a wien völgye ezek közt a határ s ez a különbség a Bécsi erdő minden nagyobb fővölgyében fölismerhető.

E vidék bája épen abban rejlik, hogy dombvidéki jellegéből kibontakozva, övszerűen magasabbra-magasabbra emelkedik s lassankint a középhegység alakját veszi föl, sőt egyetlen lakás schwechat magas hegységi tipusba kezd átmenni. A legkevésbbé ismert, pedig fölötte változatos tájrészletek egyike kétség kivűl a cs.

A schwechati csata. 1848. október 30-án.

Ennek a Wien völgyére hajló lejtőin a nagy szálas bükkös erdőkben ugyanazt a tipust találjuk föl, melylyel már a Wien folyótól éjszakra eső vidéken volt alkalmunk megismerkedni. A magasabb emelkedéseken egyes szál jegenye-fenyők és meredek hegykúpok kezdik rányomni a déli Bécsi erdő bélyegét, míg ellenben a keleti részekben, az úgy nevezett lainzi pagonyban többé-kevésbé eltörpűlt tölgyekből álló erdőt találunk, mely a Bécsi erdőnek egyetlen egy más erdejéhez sem hasonlít, hanem tökéletesen a Lajta-hegység némely vidékeinek erdőire emlékeztet.

A vadaskerten át igen szép kocsizás esik a Wien völgyéből az Auhof mellől. Pompás fák, ősrégi, csupán dísz gyanánt tartott tölgyek és magas bükkök között nyíló kapun lépünk be belé, aztán az úgy nevezett Püspök-réten át, a Johannser Kogl nevű, óriási tölgyekkel borított halom mellett tovább haladva, a Hittgrabenstadel kies völgykatlanán keresztűl, meredek hegyi úton föl a hirschgestemmi vadászházig jutunk, onnan pompás bükkerdőkön, majd réteken s az úgy nevezett Schlossergassel melletti tiszta forráspatakon át egy tölgygyel borított alacsony hegyhát mellett a egyetlen lakás schwechat Dorothea-rétig s újra erdőrészeken á a vadaskert legnagyobb rétjeig, az úgy nevezett Penzingi rétig, melynek szegélyén a császárnénak az utóbbi években épűlt nyaralója áll.

Egy tó s néhány óriási fa díszíti ezt a valóban hatalmas terjedelmű pázsittérséget. Egy egészen sík, voltakép dísztelen tölgyesen át ismét a falkerítéshez, a lainzi kapuhoz jutunk, mely csak néhány percznyire van Speising falutól.

Az így bejárt jó országút egy nagy ívet ir le, mely keresztűl vonúl a vadaskertnek mind a egyetlen lakás schwechat pagonyán, s melyről futólag átpillantható az egész.

Hogy azonban Európának, tájképi tekintetben, szerintem e legszebb vadaskertjével egyetlen lakás schwechat is megismerkedhessünk, gyalog kell bejárnunk nagy számú társkereső mta tagja nő és hegyzugait, barátságos vadászházakkal díszített kisded erdei rétjeit, meredek hegyoldalait, a csaknem áthatolhatatlan sarjerdőket, őserdői fenyvesekkel borított hegykúpokat s a gyönyörű kilátást nyújtó számtalan hegycsúcsokat.

A vadaskert keleti lejtőjén egy kerek dombon terűl az ú. Baderwiese, melyet a park legszebb kilátást kináló pontjának tartanak.

Az elénk tárúló kilátás körűlbelűl ugyanaz, mely a Kahlenberg tetejéről nyílik, csakhogy Bécs innen távolabb esik, e helyett azonban a Hundsheimerberg irányában tiszta időben szépen kivehetni Pozsony várát. Még érdekesebb az a kilátás, mely az méter magas Hornauskoglról, a vadaskert legmagasabb pontjáról kinálkozik.

Az eléje helyezkedett hegy-kúpok és halmok fölött ellátni innen Bécsig s be a Morva-mezőbe s egy völgyön túl még a Bécsi medencze déli vidékeire is, és a Lajta-hegységig.

A mi azonban e maga nemében páratlan helyet oly igazán gyönyörködtetővé teszi, az a kilátás, mely innen a Bécsi erdőnek egész nagy területére, a mind magasabbra s magasabbra emelkedő dombokra és hegylánczokra nyílik, melyekben a világos zöld színű bükkösök sötét tűlevelű erdőségekkel egyetlen lakás schwechat és váltakoznak.

A közelebb eső vidékeken kivehetni a völgyeket és helységeket is, így a magasfekvésű Hochrotherdet, Breitenfurthot, a kis Laabot; a Liesing völgyében látjuk Kalksburgot, míg a perchtholdsdorfi templomnak épen csak az orma ragyog el hozzánk egy alacsony hegygerincz fölött.

Mi lesz Pozsonnyal a csőd után? - szepkepek.hu

A kép távolabbi része olyan, mint egy zöld tenger, melyen túl, nem fölötte távol, a Schneeberg deres feje s a lilienfeldi hegység festői körvonalai emelkednek. Szép időben tisztán megkülönböztethetjük rajtok a sziklafalakat, kőomlásokat s a gyalog-fenyőbozóttal benőtt hegyoldalakat. A Hornauskoglnak e szép kilátást nyújtó pontjára a Hirschgestemm melletti vadászháztól könnyen elérhetni alig több, mint egy negyedóra alatt. Tájainak szépségén kivűl még vadállományban való gazdagsága is különös érdekességet kölcsönöz a vadaskertnek.

A termetes szarvasok, a sok dámvad, a vaddisznó, mely tekintve, hogy itt parkban él, feltűnő nagynak mondható, az itt már évekkel ez előtt szerencsésen meghonosított s egészen vadon élő mufflon vad juha nagyobb vadak elől bekerített ligetekbe és sarjerdőkbe zárt őzek s a hasonlóan védett helyekre nem rég ide telepített virginia-vad tarka vegyűletben népesítik itt be a szép park terjedelmes rétjeit és sötétlő sűrűségeit. A vadaskerttől délre kezdődik a bécsi erdő keleti szegényén elvonuló meredek, itt-ott sziklás hegylánczok keskeny öve, melybe a Bierhäusel, a Parapluiberg, a Brühl, az Egyetlen lakás schwechat, a Helenavölgy meg a Triesting völgyét környező magaslatok esnek.

A pontusi flórához tartozó növényzetű s a Bécsi erdő többi részeitől tájképi tekintetben is elütő eme vidékek jellemző fája a fekete egyetlen lakás schwechat. A kaltenleutgebeni keskeny erdős völgy, mely tarka, mozgalmas elevenségét az itteni kitűnő vízgyógyintézetnek köszöni, az érdekes és oly festői sziklaalakúlatoknak csak kezdete. Mennyivel szebb és sajátszerűbb még a keskeny Brühl, a kies fekvésű ősrégi Mödling városkával ott a Bécsi erdő tövében!

Fölötte nevezetesek azok a magas, csorba sziklakúpok, melyek közűl nem egyet vén fenyőfák koronáznak. Az ember szinte hajlandó volna azt hinni, hogy itt egy geniálisan rendezett parkkal van dolga, melybe a sziklacsoportokat mesterségesen állította ide valami művészi kéz.

S tán még ennél is szebb a magasabb, egyes részleteiben már a havasok közellétét sejtető hegyektől körített Helena-völgy, melynek torkolatánál mint valami útonállásra való völgyelzáró fészkek állnak sziklaormaikon Rauhenstein és Rauheneck hajdani rablóvárak. A forrásairól hires kies fürdő, Baden, kertek és árnyas séta-útak között terűl el a hegyek aljától ki egészen a rónaságig.

A pontusi flórához tartozó imént táncoló egyedülállók bonn szegélyövtől délnek terűl el egy vidék, mely a vadaskert, a nyugoti vaspálya és a Schwechat folyó közötti térséget foglalja el s az egész Bécsi erdőnek kétségkivűl egyetlen lakás schwechat részeihez tartozik. Itt ötlik igazán szemünkbe a dombvidéki és a középhegységi jelleg között levő átmenet, a lombos erdőknek a tűlevelű fákkal az elsőségért vívott harcza.

A purkersdorfi erdőségnek a vadaskerttel határos, rétekben bővelkedő völgyei, a Német-erdő, a Dachsgeschleif, a Feuersteinberg s annak tövében gyönyörű üde réten terűlő szép fekvésű Paunzen minden bécsi ember előtt jól ismert kiránduló helyek.

keresés házas fehér ember online társkereső 60 éves élet mottója társkereső

Magas növésű bükkös erdőkön keresztűl, melyekben egyes sötétlő fenyvesrészek üdítő változatosságot nyújtanak a szemnek, az úgy nevezett Laaber-Steig melletti meredek lejtőkön áthaladva, eljutunk a zöld rétek szegélyén, hosszú dombsorok aljában festőileg fekvő Laab faluba.

A bár nem magas, de annál meredekebben emelkedő hgyen túl, melynek főpontjai a lombos fák és terebélyes vén fenyvek festői egyvelegével borított Hundskehl, Sperrberg és Hochstöckelberg oly elragadó kilátásokat nyújtanak a turistáknak, nyílik a széles, terjedelmes rétségű breitenfurthi völgy, mely Kalksburgnál torkollik a rónaságba. E völgy legszebb helyeit az általánosan ismert s jövedelmes két vendéglő: a Rother Stadl, meg a Zöld-fa díszíti.

Odább fölfelé áll az új apáczakolostor, melyen túl nem messze Breitenfurth hosszan elnyuló helysége kezdődik gyümölcsös kertektől környezett tiszta, fehér parasztházaival. Ama hegyháton át, melyen Breitenfurth és Hochrotherd helységei feküsznek, s mely a Bécsi erdő alatti és fölötti vidékek közt ős idők óta elválasztó vonalat képez, egy főközlekedési út vezetett mindig a Wien folyó völgyéből és egyetlen lakás schwechat nyugoti környékből a Bécsi medencze rónája felé.