ANTHOLOGIA ANTIJUDAICA

Fates volume 2 flörtölni pdf démonok. Elet & Halál: Shakespeare Életművében

William Shakespeare szempontjából kivételes évnek bizonyult, hiszen vi- lágszerte ünnepelték a szerző halálának éves évfordulóját.

Welcome to Scribd!

Az ünnepléssoro- zatoknak természetesen a halál Halálának évfordulója inkább azt tette még nyilvánvalóbbá, hogy kiderüljön, Shakespeare mennyire is él : életműve ma is könyvek oldalain, színpadon és film- vásznon szólítja meg az érdeklődőket, és mutatja meg, a munka flört drámái ma is annyira népszerűek, olvasó- és nézőcsalogatóak, mint saját korában voltak. Shakespeare halálakor tehát az életet ünnepeltük, hogy Shakespeare él a könyvek lapjain, a színpadon és filmvásznon, neve ma is márkanév, és művei olyannyira nyitottak, hogy könnyű életet lehelni beléjük, életre hívni őket.

fates volume 2 flörtölni pdf démonok

A halál Élénken él emlékeinkben a legutóbbi jubileumi év, a es, amikor Shakespeare születésének éves évfordulóját ülte meg a világ : így elmondha- tó, a halálbéli élet ünnepléséhez a születés ünneplése adta meg a lendületet és gyakorlatot. Szerencsés tehát a világ, hogy két ilyen nagy évforduló, születés és életteli halál ennyire közel kerültek egymáshoz. A jubileumi ünneplés nem csak a nagyvilágot jellemezte, hanem a magyar shakespeareológiát is. Több magyar színház Shakespeare-bemutatója kötődik a os jubileumi évhez, számos tudományos esemény, népszerűsítő ünneplés, játékosan komoly pályázat került megrendezésre szerte a magyar tájon, intéz- mények egyedül és együttműködve tették méltóvá ünnepléseiket az eseményhez, amely legfőképp a kultúra, az irodalom, színház életéről szól : arról, hogy az értékek, az újjáteremtett, újraértelmezett értékek olyan közös kincsestárat hoznak létre, amely közvetítésre, befogadásra, érdeklődésre méltó.

A shakespeare-i kulturális értékek közvetítésének számos A os jubileumi év- ben, a A konferen- cia A szerzők egy része 7 ezen a konferencián adott elő, másik része éppen akkor más konferencián vett részt, esetleg nem tudott Magyarországra utazni az adott időpontban, de ugyan- úgy a magyar Shakespeare-kutatásban dolgozik, és tanulmányával hozzájárult e kötet gazdagításához.

A jelen kötet célja, hogy a Shakespeare-kutatás eszközeivel rögzítse, értelmez- ze az élő Shakespeare-életművet. Ezt a célt úgy kívánja megvalósítani, hogy a megközelítések sokszínűségével jelzi, Shakespeare igenis él, művei élnek, hatnak, olvashatóak, nézhetőek, egyszerre léteznek történetiségükben és jelenvalóságuk- ban. A sokszínűséget, a 15 önálló tanulmányt sokféleképpen rendezhettük volna: lehetett volna tematikailag, az elemzett művek műfaja szerint, valamiféle kro- nológiai rend szerint, esetleg a tudományos megközelítés módszertana alapján.

A tanulmányok végső formájukban mégis talán egy másfajta rendet mutatnak, és ezt tükrözi két nagy csoportba osztásuk is : az első nagyobb egység az életmű szövegbeli megtestesülésével foglalkozik, míg a második nagyobb egység az adap- tációval, azaz a színpadi és filmes megtestesüléssel.

Ez a szétválasztás egyfelől nem tökéletes, hiszen egyes tanulmányok esetleg a másik csoportba is kerülhettek vol- na, másfelől pedig arra engedhetne következtetni, hogy Shakespeare szövegbéli illetve adaptációs élete egészen más lenne.

A helyzet azonban inkább az, hogy a két megtestesülés inkább úgy jeleníthető meg, mint az érem két oldala, hiszen a szöveget nem nélkülözi a színház, a szöveg értelmezése pedig a performatív aspektus nélkül nem működhet egészen.

fates volume 2 flörtölni pdf démonok

A két megtestesülés egymásra vonatkozásában létezik, és a tanulmánykötet így mutatja be élőként, életre hívottként William Shakespeare-t. A kötet első egysé- gében a shakespeare-i életmű a performálható textusok tekintetében rajzolódik ki: olvashatunk az élet és halál vonatkozási pontja mentén a II.

Az élet és halál kérdéskörével foglalkozó fates volume 2 flörtölni pdf démonok azonban az élő Shakespeare-befogadás és -tudomány mellett a halál szomorú tényével is szembe kell néznie. A kötet szeretne emléket állítani neki is, ezért került a kötet végére egy magyar nyelvű Szőnyi György Endre és egy angol Almási Zsolt megemlékezés róla.

A tanulmánykötet létrejöttének két intézményi oka van. Először is köszönet illeti a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet, hogy a —1. Másodszor a Reciti Kiadónak jár köszönet, hiszen a könyvbéli megtestesülés értő munkájuk nélkül, különös tekintettel Hegedüs Béla támogatása és szakértelme nélkül, nem jöhetett volna létre. A jelen jubileumi tanulmánykötet szintén nem születhetett volna meg a negye- dik Magyar Shakespeare Bizottság nélkül, ezért illik bemutatni röviden az újjá- alakult Bizottságot.

A negyedik Magyar Shakespeare Bizottság ban jött létre a Magyar Anglisztikai Társaság egyik munkabizottságaként, egyéves előkészületi munkálatok után. A névválasztás körüli vita két gondolat mentén folyt : vajon a fates volume 2 flörtölni pdf démonok a társaság tevékenységét tükrözze inkább, vagy pedig a hagyomány mentén definiálja magát? A Magyar Shakespeare Társaság név választása mellett az szólt, hogy a társaság egy olyan alakulatot jelent, amely a Shakespeare magyarorszá- gi befogadásában tevékenykedőket nem irányítani, hanem bátorítani, segíteni akarja abban, amit amúgy is magas szinten végeznek, illetve másik céljaként a befogadás különböző fajtáiban tevékenykedőket összehozza azzal a szándékkal, hogy egymás munkáját a különböző szempontok érvényesítése révén gazdagítani tudják.

Bár a társaság, mint név jobban leírná a társulat céljait, mégis az alakuló szervezet tagsága végül a Bizottság név mellett döntött, fontosnak találva az Arany Jánosig visszavezethető hagyomány gondolatát, miközben szándékait tekintve társaságként kíván működni.

A hagyomány jelentősége azért vetődött fel, mert a jelen bizottság előtt már három bizottság is létezett. Az első ban alakult a Kisfaludy Társaság projekt- bizottságaként, Arany János elnökletével azzal a céllal, hogy a bizottság megjelen- tesse a teljes drámai Shakespeare-életművet magyar fordításban. Ez a Shakespeare Bizottság az első Shakespeare-összes megjelentetésével — teljesítette küldetését, és utána csendben megszűnt.

Uploaded by

A második Magyar Shakespeare Bizott- ság ben jött létre, hasonlóan a magyar nyelvű Shakespeare-művek újrafordí- tása, kommentált kiadása céljából, illetve hogy elősegítse a magyar Shakespeare- recepciót a tudomány eszközeivel is, például a Magyar Shakespeare-tár című folyóirat majd évkönyv megjelentetésével. Ez a bizottság néhány évnyi mun- ka után lassan felhagyott tevékenységével.

A harmadik Shakespeare Bizottság Fabiny Tibor áldozatos szervezőmunkájának eredményeként jött létre ben. Elnöke először Kéry Fates volume 2 flörtölni pdf démonok, majd Géher István volt, ám a rendszerváltás az es években a bizottsági munkát háttérbe szorította, és az ezredfordulóra gyakor- latilag megszűnt.

Ez a bizottság a magyar Shakespeare-befogadás egy nagyobb szeletét próbálta megszólítani, hiszen az újrafordítások szorgalmazásán túl a hazai tudományos tevékenységek elősegítése mellett tette le voksát, illetve megpróbálta bevonni a munkába a színházakat is, továbbá bátorította a bekapcsolódást a 9 nemzetközi Shakespeare-kutatásba.

A negyedik Shakespeare Bizottság ban alakult meg azzal a céllal, hogy még szélesebbre tárja a Shakespeare-befogadás kapuit, és bevonja a közoktatást is a bizottság munkájába, illetve a digitális teret is meghódítsa, megbízható és inspiráló információforrásként szolgálva a szélesebb befogadói rétegek számára. A negyedik Shakespeare Bizottság szervezeti felépítésében is tükröződik a célokban meghatározott befogadói csoportok megszólítása.

A szervezési feladatokat és a Bizottságot illető döntéseket a tagság által választott vezetőség látja el, illetve hozza meg. A vezetőségben is megjelennek a befogadói csoportok, hiszen a műfordítók, a színházak, a tudósok és a tanárok is delegálnak tagot 5 főilletve a válasz- tott vezetőség további tagtársakat kooptálhat a vezetőségbe a minél átfogóbb reprezentáció jegyében.

fates volume 2 flörtölni pdf démonok

Az új elnökség választott elnöke Fabiny Tibor lett, míg a tagok maradtak, azaz Almási Zsolt titkár, Eszenyi Enikő, Nádasdy Ádám tiszteletbeli elnökSchiller Mariann, a kooptált tagok Gedeon József novemberében bekövetkezett tragikus haláláigPikli Natália és Szőnyi György Endre, és februárjától a külföldi magyar kutatók képviseletében Kiséry András csatlakozott a vezetőséghez.

Ez a szervezeti felépítés azonban nem működhetne megfelelően az eddigi két elnök Nádasdy Ádám, Fabiny Tibor áldozatos tevékenysége nélkül, ezért mindkettőjüket külön köszönet illeti. A Bizottság különböző módon szólítja meg a különböző befogadói csoporto- kat. A Magyar Shakespeare Bizottság félévente két tudományos előadást szervez tudósoknak.

A tudományos ülések mellett a Bizottság szoros kapcsolatot ápol a színházakkal is. A színházak és a Bizottság kapcsolatáról tanúskodik, hogy beszélgetéseket szerveznek színházakkal : Horgas Ádámmal, Horgas Péterrel és Ágoston Katalin- nal tartottunk beszélgetést a Pesti Magyar Színház Macbeth előadásáról, illetve Pikli Natália szervezésében az Örkény Színház Bagossy László által rendezett Hamletjéről volt beszélgetés az előadás színészeivel és Shakespeare-tudósokkal együtt az egyik előadás után, a közönség bevonásával.

Egy másik fajtája a kapcso- latnak, hogy például Eszenyi Enikő művésznő tiszteletjegyeket biztosít a Bizottság tagjainak a Vígszínház Shakespeare-bemutatóira. A közoktatás szereplőit középiskolásoknak kiírt videópályázattal szólítja meg a Bizottság: eleddig két kreatív Shakespeare-olvasatokat ösztönző videó-pályázatot szervezett középiskolásoknak.

Lelkileg mindannyian szemiták vagyunk. Pius pápa,

A két jubileumi évben, azaz ben és ban hozzávetőlegesen 40 jobbnál jobb pályamű közül kellett kiválogatni a leg- jobbakat a négytagú bizottságnak Almási Fates volume 2 flörtölni pdf démonok, Földváry Kinga, Pikli Natália, Schiller Mariann. A nyertesek ajándékot, bizonyítványt nyertek, valamint a bizottság megosztotta a videókat saját digitális felületein.

Elet & Halál: Shakespeare Életművében

A nyilvános eredményhirdetés kerekasztal- beszélgetésekkel és zenei műsorral is kiegészült mindkét alkalommal, így ösztö- nözve tovább a különböző területek közoktatás, tudomány, művészetek együtt- működését. A jubileumi években különféle programok szervezése révén emlékezett meg a Bizottság Shakespeare-ről. A jubileumi események mellett a Magyar Shakespeare Bizottság tagjai rendszeresen vesznek részt a Gyulai Shakespeare Fesztivál keretein belül rende- zett tudományos konferenciákon, esetenként segítenek a konferencia megszerve- zésében és lebonyolításában.

A Bizottság szívesen dolgozik együtt más intézményekkel.

Peter BrooksThe Tempest 11 Derek JarmanMacbeth Fates volume 2 flörtölni pdf démonok PolanskiKing Lear A Magyar Shakespeare Bizottság a digitális világban, a közösségi médiában is képviselteti magát, hiszen ezeken a felületeken a legegyszerűbb és a legha- tékonyabb elérni szélesebb érdeklődői köröket. A digitális felületek elősegítik a magyar és nemzet- közi Shakespeare-befogadást illető információk áramlását.

Ezeken a felületeken jelenik meg például a havonta készülő hírlevél is, amelynek szerkesztését az első években Pikli Natália vállalta el, jelenleg Bársony Márton a felelős szerkesztő. Az információ áramlását elősegítő digitális felületek, különösen a levelezőlista azonban más célokat is szolgál.

Erre az egyik legjobb példa talán az a hosszú levélfolyam, amelynek kiváltójául egy tudományos előadás szolgált, és amely a kutatás módszertanáról, ismeretelméleti szintjeiről szólt.

Külön izgalmas volt, hogy a levélváltás egy újabb tudományos előadásnak, vitának a megszervezéséhez vezetett.