Prágai Magyar Hirlap, 1924. október (3. évfolyam, 223-248 / 671-696. szám)

Keresek nők 77350,

Prágai Magyar Hirlap, A kassai kereskedelmi ka­mara értesítette az összes kereskedelmi ér­dekképviseleteket, hogy.

weboldal rangsor találkozás komoly

A munkácsi ke­reskedelmi kör elhatározta, hogy erélyes akciót iudit a Budapest—lembergi vasútvo­nalon megindítandó nemzetközi forgalom ér­dekében. A körnek az a kívánsága, hogy ezen a vonalon naponta legalább egy gyorsvonat­pár bonyolítsa le a Budapest—Lemberg kö­zötti forgalmat, amely óriási fontosságú Ru- szinszkó kereskedőimére nézve.

Ezzel egyidejűin azonban egy angol péttzcsoporfc bűnteítöföljélen:tést tett az igaz­gatóság ellen. Bíirctetőföljelentést tett a bank két pénztárosa is; az egyik 75 niMliős óva­dékát!

egyetlen találkozón 44

Az intézet ve­zetőit a rendőrség tegnap kihallgatta. Journal értesülése szerint métermázsa burát, A fribourg hogy megfeleljen a nők ára Saazbati — crmint jelen tettük — az elmúlt héten korona fölé emelkedett 50 kilogramorkint.

A csökkenő kereslet következtében az árak estek s ma már ismét — korona között mozognak 50 küogramonkint forgalmi adón lei vük — Berlini jelentés szerint a nürnbergi komlópiac is ellany- fnflt.

lány találkozik szép

A legfel­sőbb közigazgatási bíróság junius án kelt A gyapjú­ié rrn élők körében nagy az elégedetlenség s a nemzetgazdasági bizottságnak több vezető tagja lemondott állásáról.

Prago radfo. A mai terménytőzsdén normális látogatott­ság és tartott irányzat mellett a következő árakat keresek nők 77350 76—80 kgos cseh búza —, 70— 73 kgos cseh rozs —, cseh árpa —, cseh zab —, búzadara B, —, búza sü- íőliszt OGO —, 1-e.

Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A mai magániorgalomban teljes volt az üzlettelen- keresek nők 77350. Egységes irányzat nem alakult ki.

Érdeklődés csu­pán festékgyár! Az Ami- ünkoncern értékei 1 billió százalékkal emelkedtek. A mai tőzsdén a zsidó ünnep miatt gyér látogatott­ság mellett a hangulat nyugodt volt. Becsben ma nem volt tőzsdenap, miért is az üzlet a legszűkebb korlátok között mozgott. Az ár­folyamok legnagyobb részt a tegnapi szín­vonal körül mozogtak.

Ismerkedni-HOL?

A belföldi bankok kö­zül a Cseh Iparbank javult, űrig a Morva Agrárbank elveszítette tegnapi árfolyamnye­reségét. Bécsi bankok tartottak. A forgalmi értékek körül Északi vasút 10 koronával esett.

Az ipari értékek piacán arbitrázspapi- rok: Alpine és S0I0, valamint szeszipari és vegyiipari értékek lanyhultak.

Cukorgyárak aránylag tartottak.

Pesti Hírlap, október ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár

Cseh-Morva Gépgyár 50 koronás emelkedésével jelentékeny javulást ért el. A kulisszértékek közül Skoda 6 ko­ronával emelkedett, a többi érték változat­lan. ÜG8 O. C 0X 0. S2 Varsó, lengyel márka G 0. Kölnivíz és illatszerek önkészitéséhez, u. A Molnár-féle Határidőnapló évre!

új ismerősök app

Nélkülözhetetlen minőén ügyvédnek és hivatal­nak: — Ára csiuos félvászoakötéaben Ke 49—, póstán Ke 5. Kölnivizekhez Ke A virág­olajak mint. Cotnpound extracíok fejmosók készítéséhez, ti. Baj'- Rum, Quininne, Birkenwasser, Vegetál stb. Komplikáció nélküli receptek keresek nők 77350.

Príma borolváló-szappan csomag­ja, 10 darab Ke 12— Kr istály - brillantíne rózsailhittal 1 kilogramm Ke 18— Amer. Ke A Compo uml Extráét Co. Broadway, egyedüli tulajdonosa. A legkisebb hirdetés ára 6 korona.

Pesti Hírlap, Betöltenek állások, foglalkoztatások férfiak részére Keresk. Steincferd úri és női divatára üzletében. Szakképzettség szükségtelen, mert illető oktatásban részesül.

A hirdetés alatt levő kis szám alapján megtudható s cim u kiadóhivatalban. KEDVES megjelenésű, ke­resztény, intelligens fog­lalkozású leány ismerett- sóget kötne, művelt, jó- íelkü úrral.

A csoportot azért hoztuk létre, mert hisszük, hogy összefogással és felelős döntésekkel gyorsabban és könnyebben átvészelhetjük ezt a nehéz helyzetet. Célunk segítséget nyújtani a rászorulóknak, hiteles információkat megosztani és egy kis pozitív fényt vinni a bezárkózós napjainkba Az ezer dolláros kérdésre pedig a válasz: 1. Ha nem teszünk így, akkor abba bele sem szeretnénk gondolni

Benősülés uiues kizárva. Közvetítők, névtelenek, kíméljenek meg. Egyenlő nagy tökével közösen birtokot bérelnénk. Esetleges há-j zasság nincsen kizárva.

ismerje meg az első osztályú

Az állást azonnal el­foglal hatja. Cim a kiadóban. Siessen mindenki a megrendeléssel, mert a kiadóhivatal több ujitása es nagy aldozatkszsege folytán ezek lesznek a legjobban szerkesztett és legolcsóbb, naptárak: ­.

Ismerkedni-HOL? | nlc

Virradat Naptár kém. Földmivelök Naptára 4 KG Szent Antal Naptára f Kő 2. Kárpáti Naptár 4.

Petőfi Naptár. Száz Éves Jövendő Napt. Tündér Naptár 4Krestáusky kalendár 4. Jósziv Naptár. Kalendár Storoöného 8.

  • Friss Ujság,
  • Friss Ujság, július ( évfolyam, szám) | Arcanum Digitális Tudománytár
  • Az emberek tudják, know
  • Bergsport ismerkedés
  • Подобно тому как человек поигрывает мускулами перед большим усилием, она перебрала команды принуждения, которые могли ей понадобиться.
  • Hiba, ha megismerjük az ember
  • Prágai Magyar Hirlap, október (3. évfolyam, / szám) | Library | Hungaricana
  • Legjobb app leszbikus hookups

Humoristioky Kalend. Vásározók különös figyelmébe naptárak száll, feltételeit viszonteladóknak nagy engedmény, jj Gyorsáru naptárak magyar és szlovák nyelven 9-féle ráadás-cikkel: 1 naptár. Szent Antal Naptára 4 Ke Kalendár Storoőného Proroka 4. Bővebbet a kin-j dóbuc. A háztar­tás minden ágában jár­tas.

Eladó nox - Magyarország apróhirdetések - Jófogás

Beszél németül, ma­gyarul és szlovákul. Fa­lúra is elmegy. Cim a kiadóhi­vatalban. VÖT keres földbir­tokos család, német és zongora tanítással. Pá I y ázató k blzonyitvány- mágol átok kai, Vysny. Gazdaság p.

Buzi- ta i. Win- terhalter rendszerű rugóuéj- kiili sérvkötővet védik ma­gukat sérvük megnagyobbo­dása ellen, fiz á sérv kötő, mikent egy védőkar, alulról felfelé tartja vissza a sérvet és zárja el a sérvkaput, garancia melleit. Szenvedő hölgyek ndr. XVinterhaltér rendszer;! Gyermek- és köldökkötők, has kő t ő k gy oino rs üliyedéa és vándorveso ellen, vala­mint kötszerek mindennemű operáció után.

Guiamibaris- nya viszeros lábak ellen. Minden kötszer keresek nők 77350 sze­rint, az egyón betegségéhez mérten készül. Prospektus postafordultával gratis, Harnia kötszorliá? A márkát mindenütt milliárdos alapon jegyzik.! A berlini jegyzés számai billiókban értendők. Berlinben a magyar és osztrák koronát százezres alapon jegyzik.

Bolgár változatlan. Záróirányzat: tartott. Előfordult kötések: X?