Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény

Silvester egyetlen párt mainz

  • Anjou helyszíni találkozón
  • Társkereső oldalak franciaország
  • Jól leírható egy társkereső oldalon
  • Nő keresi, amit az emberek

Gelasius pápa[ ] levele Anastasios császárhoz,[ ] A pápának az egyházi és világi hatalom kérdésében, a két hatalom megosztásáról és viszonyáról kifejtett nézete egészen a XI. Weissenbach, Bd. Dicsőséges császár, két olyan intézmény van, amely elsősorban kormányozza ezt a világot: az egyik a legfőbb papok megszentelt tekintélye, a másik pedig a királyi hatalom.

A papok viselte teher annyiban nehezebb, amennyiben az Isten ítélőszéke előtt az embereken uralkodó királyokért is nekik kell számot adniuk. Hiszen jól tudod magad is, te legjámborabb fiunk, hogy ha az emberi nembeliek előtt jársz is méltóságoddal, azok előtt, akik az Isten dolgaiban elöljárók, magad is alázatosan társkereső nő phuket a fejedet, s te is tőlük várod saját üdvözülésed útját-módját, s az égi eredetű szentségek felvétele tekintetében, s azok illendőképpen silvester egyetlen párt mainz kiosztásában a vallás rendje szerint el kell ismerned azt, hogy neked kell magadat alájuk rendelned, s nem te állsz az ő élükön; egyszóval: ezekben a dolgokban te függsz az ő ítéletüktől, s nincs is szándékodban az, hogy te rendeld őket a saját akaratod alá.

Ha pedig — már ami a közrendet illeti — az egyházi elöljárók, tudván azt, hogy hatalmadat felső rendelésből kaptad, törvényeidnek maguk is engedelmeskednek, annak érdekében, hogy még a világi dolgokban se támadjanak külön vélemények, akkor tehát — azt kérdem tőled — milyen odaadással kell azoknak engedelmeskedni, akik a mindenekfelett tiszteletre méltó misztériumokkal vannak felruházva?

Amint a te jámborságod is világosan felismeri: soha nem történhet meg az, hogy silvester egyetlen párt mainz is, az emberi elmére támaszkodva, föléje akarjon kerekedni ama kiváltságos személynek, avagy annak a hitvallásnak, akit és amelyet Krisztus szava helyezett mindenki fölé, s akit és amelyeket az egyház mindenkor tisztelettudóan megvallott, illetve ama is elöljárójaként tisztel.

Az emberi silvester egyetlen párt mainz támadhatja ugyan az isteni döntés alapította intézményeket, de nincs olyan emberi hatalom, amely legyőzhetné őket.

silvester egyetlen párt mainz ember keresi a boldogságot

Iustinianos egyházi törvényadása Az egyház és a császári hatalom kapcsolatára vonatkozó bevezető rész a bizánci császár felfogását tükrözi. Novellae… Schoell—Kroll, Ebből következik az, hogy a császároknak semmire sem kell inkább törekedniük, mint arra, hogy a papokat tisztelet övezze, hiszen minden bizonnyal értük magukért is szakadatlanul könyörögnek az Istenhez.

És ha a papi testület minden tekintetben büntetlenül áll, és az Isten bizalmának a teljességét élvezi, a császári méltóság pedig helyesen és illő módon ékesíti a reá bízott államot, kialakul egy bizonyos jó összhang, amely az emberi nem számára mindazt meghozza, ami annak hasznára válhat. Nekünk tehát igen nagy gondunk van az Isten igaz hittételeire, de a papság tisztességére is, mert hisszük, hogy angol francia társkereső ezt megkapják, akkor ezáltal az Isten igen nagy adományokkal halmoz majd el bennünket is, s mindazt, ami már megvan, szilárdan birtokban tarthatjuk, s mindazt, ami eleddig nem valósult még meg, megvalósíthatjuk.

Helyesen és megfelelő módon intéződik minden dolog, ha indítóoka tisztes, és az Isten előtt kedves. Hisszük, hogy mindez így valósul majd meg, ha ama szent tanok betartásán őrködünk, amelyeket az Isten igéjének dicséretre és tiszteletre méltó őrei, az apostolok hagytak ránk, s amelyeket a szentatyák megőriztek és magyaráztak is.

silvester egyetlen párt mainz osztrák társkereső oldalak

De mivel az eretnekek, mit sem törődve az istenfélelemmel, de nem gondolva az ilyesmire a törvények szigora folytán rájuk váró vég nélküli büntetésekkel sem, teljessé teszik az ördög művét, s az Isten szent, katolikus és apostoli egyházának egyszerűbb emberei közül silvester egyetlen párt mainz tévútra vezetve, titkon csalárd összejöveteleket és hamis kereszteléseket tartanak, éppen ezért úgy véltük, hogy a jámborság ügyét szolgáljuk, ha ezzel az ediktumunkkal arra figyelmeztetjük mindazokat, akik ilyenek, hogy egyrészt ők maguk is lépjenek vissza eretnek esztelenségüktől, másrészt pedig ne döntsék pusztulásba mások együgyű lelkét, hanem térjenek meg inkább az Isten szent egyházába, amelyben a helyes hittételeket hirdetik, s amelyben minden eretnekséget átokkal sújtanak fő tanítóikkal együtt.

Azt akarjuk, hogy mindenki tudja meg: ha akadnának a továbbiak során olyanok, akik hitellenes összejöveteleket szerveznek, vagy saját otthonukba ilyen összegyülekezőket befogadnak, akkor az ilyen embereket nem fogjuk megtűrni, hanem azokat a házakat, melyekben az ilyen vétek megesik, átadjuk az anyaszentegyháznak, egyben megparancsoljuk, silvester egyetlen párt mainz azokat is, akik az ilyen gyülekezeteket szervezik, de azokat is, akiknél összejönnek, sújtsák a törvények szabta büntetésekkel.

A Szentesítés erejével kimondjuk, silvester egyetlen párt mainz azok a szent egyházi szabályok, melyeket a négy zsinaton vitattak meg, illetve erősítettek meg, elnyerik a törvények jogerejét; ezek a zsinatok pedig: a nicaeai[ ] háromszáztizennyolc, a konstantinápolyi[ ] százötven silvester egyetlen párt mainz zsinati atya által alkotott szabályok; továbbá: az első ephesosi[ ] zsinat, melyen Nestoriust[ ] ítélték el, végül a kalcedóniai,[ ] melyben Amazon alexa know ] Nestoriusszal együtt kiátkozták.

Tehát az itt elsorolt négy zsinat hittételeit éppen úgy elfogadjuk, mint a szentírás szövegét, s a szabályokat éppen úgy betartjuk, mintha törvények lennének.

Ostmark mint bajor hűbéres t a r t o m á n y

Éppen ezért a törvény erejével szentesítjük e zsinatok meghatározásai szerint azt, hogy az idősebbik Róma pápája a legelső valamennyi pap között, az új Róma, azaz Konstantinápoly szentséges érsekéé pedig a második hely az idősebbik Róma apostoli szentszéke mögött, viszont valamennyi többi főpapi szék elé helyezendő.

Constantinusi Adománylevél Az Adománylevél Constitutum constantini valószínűleg a es években a pápai kancelláriában készült hamisítvány. A középkorban hitelesnek tartott okirat első kritikáját a XV. Fontes Iuris Germanici Antiqui in usum scholarum, 55— A szent és oszthatatlan háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

Imperator Caesar Flavius Constantinus Krisztus Jézusban, e Szentháromságból való egyetlen üdvözítő Urunkban és Istenünkben hű, szelíd, hatalmas és jóságos, alamann, gót, szarmata, germán, brit, hun, kegyes boldog győzedelmes, diadalmas és örökké fenséges, az atyák legboldogabb atyjának, Szilveszternek, Róma város püspökének és pápájának, s valamennyi utódának, akik boldog Péter székében ülnek az idők végezetéig, nemkülönben az egész földkerekségen ezen császári rendeletünkkel a szentséges római egyház alá rendelt valamennyi tiszteletre méltó főpapnak és Isten előtt kedves katolikus püspöknek, akik most és minden hátralevő időben hivatalukban lesznek, kegyelem, békesség, szeretet, öröm, hosszú türelem, irgalom mindnyájatokkal a Mindenható Atyaistentől, az ő fiától Jézus Krisztustól és a Szentlélektől.

Mindazt, amit üdvözítő és megváltó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, a legmagasztosabb Atya fia, szent apostolai Péter és Pál révén, a mi Szilveszter atyánk, a silvester egyetlen párt mainz pap és egyetemes pápa közbenjárásával csodálatosan megcselekedni jónak silvester egyetlen párt mainz, legkegyesebb felségünk ezen császári rendeletünk levelével érthetően elbeszélve igyekszik az egész földkerekség valamennyi népének tudomására hozni.

Kinyilvánítva pedig elsőként hitünket, melyre legboldogabb dicső atyánk és mesterünk, Szilveszter egyetemes főpap tanított bennünket, szívünk mélyéről jövő vallomástétellel valamennyiőtök lelkének épülésére s így Istennek ránk árasztott irgalmát hirdetve.

Tudatni akarjuk ugyanis veletek miként korábbi szent ünnepélyes rendeletünkkel kinyilvánítottukhogy a bálványok imádását, a néma, érzéketlen, emberkéz alkotta képmásokat, az ördögi alkotásokat és silvester egyetlen párt mainz Sátán minden hivalkodását elhagytuk, s a silvester egyetlen párt mainz tökéletes hitére tértünk meg, mely igaz világosság és örök élet, és aszerint, amire ezen legdicsőbb atyánk és tanítónk, Szilveszter főpap oktatott bennünket, hiszünk a mindenható Atyaistenben, ég és föld, minden láthatók és láthatatlanok teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyetlen fiában, a Mi Urunkban és Istenünkben, aki létrehozott mindent, és a Szentlélekben, az egész teremtett világ urában és éltetőjében.

Így három forma egy hatalom.

UNGARLAND, MEIN VATERLAND

Silvester egyetlen párt mainz öröktőlfogva bölcs Isten ugyanis kibocsátotta igéjét, mely által silvester egyetlen párt mainz voltak s lesznek megszülető korszakok, és bölcsességének egyedüli igéjével a semmiből formálta meg egykoron az egész teremtett világot, megalkotva mindent — minthogy belőle van — a maga rejtélyes titkával. A mennyek tökéletes erényeiből és a föld silvester egyetlen párt mainz anyagából, bölcsességének kegyes akaratából s a föld porából a saját képére és hasonlóságára teremtette meg az online társkereső pár személy embert, a boldogság paradicsomába helyezte őt — kit az ősi kígyó, az irigy ellenség, az ördög, a tiltott fa keserű megízleltetésével száműzötté tett ezen örömökből, s annak kiűzése után sem szűnik meg sok módon lődözni mérgezett nyilait, hogy az emberi nemet az igazság útjáról letérítve a bálványok szolgálatára csábítsa, minthogy általuk azokat, akiket csalárdságának hálójába ejt, magával együtt örök büntetéssel teszi elégetendővé.

De Istenünk szánva teremtményét, elrendelte szent prófétáit, akik által hírül adva a jövendő élet fényét, tudniillik fiának, Urunknak és Istenünknek, Üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak eljövetelét, elküldte ezen egyszülött fiát és a bölcsesség igéjét.

Úgy ismertük meg az igaz embert és igaz Istent Szilveszter főpap atyánk tanításából, hogy semmi módon nem kételkedünk: igaz Isten, igaz ember volt, és tizenkét apostolt kiválasztva színük a megszámlálhatatlan nép sokasága előtt csodákkal ragyogott. Valljuk, hogy urunk Jézus Krisztus beteljesítette a törvényt és a prófétákat, hogy szenvedett, keresztre feszíttetett és az írások szerint a harmadik napon feltámadott, az égbe jutott és ül az atya jobbján, egy napon eljön majd ítélni élőket és holtakat és királyságának nem lesz vége.

silvester egyetlen párt mainz hírlevél helyszíni találkozón

A mi urunk Istenünk tehát, bars flörtölni berlin engem, a bűnöst, elküldte szent Apostolait, hogy látogassanak meg bennünket,[ ] fénylő világosságra ránk ragyogott és mi hálát adunk, hogy elvonva a sötétségtől a valódi fényhez és az igazság megismeréséhez vezetett engemet. Mivel mikor a lepra súlyos szennye egész testemet megtámadta, és a számos odasereglő orvos kezelésétől nem nyertem egészséget, akkor eljöttek a Capitolium papjai, mondván: medencét kell készítenem a Capitoliumon, megtölteni az ártatlan ifjak vérével, s abban megfürödve tisztulhatok meg a láztól.

Ám mikor a pogányok istentelen papjai meg akarták őket ölni és vérükkel a medencét megtölteni, a mi felségünk látva az anyák könnyeit, megrémültem nyomban a gaztettől, és szánván őket megparancsoltuk, silvester egyetlen párt mainz kapják vissza fiaikat, kocsikat adtunk és ajándékokkal elláttuk őket, s örvendezve megpihentünk.

Hallgasd tehát intésünket és tedd, amit mondunk neked. Szilveszter Róma város püspöke üldözésed elől a Seraptis hegyhez menekülve a sziklák barlangjaiban rejtőzködik papjaival. Mikor magad elé hívatod majd, ő neked a kegyesség medencéjét nyújtja, melyben midőn harmadszor megmerít, a lepra minden fertője elhagy téged. Ami akkor történik majd, viszonozd a te üdvözítődnek: parancsodra minden egyház állíttassék helyre az egész földkerekségen, magadat pedig uszítsd meg oly módon, hogy elhagyva a bálványok babonás tiszteletét, az élő igaz Istent, ki egyedüli és valóságos, imádd, s tiszteld, hogy az ő akaratához eljuss.

  • Baba akarom tudni
  • Ismerős értelmes
  • Nő találkozások 37
  • Canada ingyenes társkereső

Akkor a tiszteletre méltó atya elrendelte diakónusának, hogy ezen apostolok képmásait mutassa meg, melyeket mikor megpillantottam, és arcukat, melyeket az álomban megjelenni láttam, a képmásokban felismertem, hatalmas kiáltással minden helytartóm színe előtt megvallottam, hogy ők azok, kiket az álomban láttam. Ezek után ezen igen boldog Szilveszter atyánk, Róma város püspöke kiszabta ránk a bűnbánat idejét, hogy mindent, amit istentelenül elkövettünk és igazságtalanul intéztünk, virrasztásokkal és böjtölésekkel, könnyekkel és imádságokkal lateráni palotánk hálószobájában vezeklőövben rójuk le a mi Urunknál és Istenünknél, üdvözítőnknél, Jézus Krisztusnál.

Majd a papok kézrátételeivel e főpaphoz mentem, ahol lemondva a Sátán díszeiről és műveiről, s minden emberkéz alkotta bálványról, szabad akaratomból kinyilvánítottam az egész nép színe előtt, hogy hiszek a mindenható Atyaistenben, és a föld, láthatók és láthatatlanok teremtőjében, Jézus Krisztusban, az ő egyetlen fiában, a mi Silvester egyetlen párt mainz, aki a Szentlélektől és Szűz Máriától született, és harmadik megmerítésre az áldott forrásban az üdvösség hulláma megtisztított engem.

Ott pedig miután a forrás közepébe helyeztek, saját szememmel láttam, hogy az égből kéz érint meg, s általa tisztán felemelkedve a lepra minden szennyétől megtisztultam. És hogy ezt boldog Szilveszter szavaiból beláttam, s felismertem, hogy egészségünket boldog Péter jótéteményei által nyertem vissza, hasznosnak ítéltük együtt minden helytartónkkal, az egyetemes szenátussal, valamint a főemberekkel és az egész keresek nők 77350 néppel, mely dicsőséges uralmunk alatt áll, hogy amiként kitűnik róla: Isten fiának vikáriusa ezen a földön, úgy a főpapok, akik az apostolok eme fejedelmének helyettesei, az uralkodói hatalmat, melyet a mi császári felségünk evilági kegyelmessége látszik méltán birtokolni, a továbbiakban tőlünk és a mi hatalmunkból birtokolják, kiválasztva nekünk az apostolok ezen fejedelmét avagy az ő megbízható vikáriusait, hogy Istennél pártfogóink legyenek.

És mivel e világi császári hatalom a miénk, úgy határoztunk, hogy szentséges római egyházát hódolattal megajándékozzuk — inkább, mint a mi hatalmunkat s földi trónunkat — és boldog Péter szentséges székét dicsőségesen felmagasztaljuk, juttatván neki hatalmat, a dicsőség kiváltságát császári hatáskört és tiszteletet.

Elrendeljük, hogy a főséget tartsa meg a kiemelkedő négy szék, tudniillik az antiochiai, az alexandriai, a konstantinápolyi és a jeruzsálemi, az egész földkerekségen Isten minden egyháza fölött; és a főpap, aki ezen szentséges római egyház élén fog állni, emelkedjék ki a földkerekség minden papja közül, legyen elöljárója azoknak és az ő döntésére intézzék mindazon dolgokat, melyek Isten tiszteletét és a keresztény hit állandóságát szolgálják.

Jogos, hogy ott tartsa fenn a törvény a hatalom fejét, ahol a szent törvények elrendelője, a mi Üdvözítőnk megparancsolta boldog Péternek, hogy az apostoli széket foglalja el, ahol a kereszt kínjait kiállva a dicső halál serlegét ürítette, mestere és ura követőjeként jelent meg; s ott hajtsák fejüket a pogányok Krisztus nevének megvallásával, ahol tanítójuk Pál apostol Krisztusért nyakát hajtva, vértanúsággal koronáztatott meg, s ott keressék mindvégig a tanítót, ahol szent teste nyugszik, és ott szolgáljanak az égi király Jézus Krisztus, a mi Istenünk és Üdvözítőnk előtt meghajolva és megalázkodva, ahol a gőgös földi király hatalmára szolgáltak.

Akarjuk, hogy a pogányok és minden nemzetek népe tudja az egész silvester egyetlen párt mainz, hogy lateráni palotánkban felépítettük a mi üdvözítő urunknak és istenünknek, Jézus Krisztusnak az egyházát, keresztelőkápolnával, és tudjátok meg, hogy annak alapzatából a tizenkét apostol száma szerint tizenkét földdel teli kosarat saját vállainkon kihordtunk; s elrendeltük, hogy ezen szentséges egyházat minden egyház legfőbb fejének mondják, tiszteljék és hirdessék az egész földkerekségen, miként más császári rendeleteinkkel megparancsoltuk.

Középkori egyetemes történeti szöveggyűjtemény | Digitális Tankönyvtár

Felépítettük tehát az apostolok fejedelmeinek, boldog Péternek és Pálnak egyházait,[ ] amelyeket arannyal és ezüsttel gazdagon elláttunk és ahol legszentebb testüket a legnagyobb tisztelettel elhelyeztük, koporsóikat borostyánból — melyen semmi nem képes erőt venni — készíttettük el, keresztet is színaranyból, értékes silvester egyetlen párt mainz ellátva a koporsókra helyeztük, aranyszegekkel rögzítettük, s nekik az égi birtokok megalapozásaként prédiumokat adományoztunk, ezeket különböző javakkal gazdagítottuk s császári rendeleteink levelével úgy keleten, mint nyugaton, valamint északi és déli területeken, ti.

Iudeában, Graeciában, Asiában, Thraciában, Africában és Itáliában s a különböző szigeteken adományokat engedtünk át nekik abból a megfontolásból, hogy a mi igen boldog Szilveszter főpap atyánk és utódai rendelkezzenek ingyenes társkereső 33 badoo felett. Örüljön velünk együtt az egész nép és a pogányok nemzetei az egész földkerekségen, buzdítjuk mindannyiukat, hogy istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak velünk egyetemben mérhetetlen sok hálát adjanak, mivel ő az az Isten fenn az egekben és lenn a földön, aki bennünket szent apostolai által meglátogatva méltóvá tett arra, hogy a keresztség szentségében és testünk egészségében részeltessünk.

Ezért a szent apostoloknak, a mi urainknak, a legboldogabb Péternek és Pálnak és általuk boldog Szilveszter atyánknak, Róma város egyetemes pápájának és minden főpap utódjának, akik a világ végezetéig Szent Péter székében ülnek majd, adományozzuk és ezennel átadjuk hatalmunk lateráni palotáját, silvester egyetlen párt mainz az egész földkerekségen első helyen áll és felülmúl minden palotát, továbbá a koronát, silvester egyetlen párt mainz, süvegünket és felsőruhánkat is, a szalagot, mely császári nyakunkat szokta övezni, a bíbor köpenyt, a skarlát tunikát és minden császári öltözetet, s a legfőbb császári lovasok méltóságát, a császári jogart, egyszersmind a zászlókat, jelvényeket, különféle császári díszeket, a császári fenség valamennyi velejáróját és hatalmunk dicsőségét.

Az igen tiszteletreméltó férfiaknak, a szentséges római egyháznak szolgáló papi rendeknek azt a tekintélyt, kiváltságot, hatalmat rendeljük birtokolni, melynek dicsőségével a mi legfőbb szenátusunk ékesíttetik, azaz, legyenek patríciusoknak és konzuloknak nyilvánítva, s ezenfelül rendelkezzenek különféle császári méltóságokkal, s miként a császári hadsereget, úgy díszítsék a római egyház papságát is.

És amint a császári hatalmat is különféle tisztségek, kamarások, ajtónállók és őrök szolgálata veszi körül, ugyanígy a szent római egyházat is részeltetni akarjuk ezekben, s hogy a főpapi ismerkedés szoba zwickau a leginkább ragyogjon, azt is elrendeljük, hogy ugyanezen egyház papjai hófehér kelméből készült kendőkkel díszítsék lovaikat, s úgy lovagoljanak, amiként a mi szenátusaink, ők is nemezből készült fehér sarukat használjanak, hogy amint az égi, úgy a földi dolgok is Isten dicséretére ékesíttessenek; mindenekelőtt pedig szabadságot adván szenátusunktól legszentebb atyánknak, Szilveszternek, Róma püspökének és pápájának, s minden boldog főpapnak, aki örökébe lép az eljövendő időkben, Krisztus a silvester egyetlen párt mainz Urunk silvester egyetlen párt mainz Istenünk eme nagy és katolikus apostoli egyházában hogy akit saját akaratából pappá akar majd szentelni és az egyháziak közé felvenni, mindenekben helyesen cselekszik.

Elrendeltük továbbá azt is, hogy tiszteletre méltó Szilveszter atyánk, a legfőbb pap és minden utódja színaranyból és drágakövekből készült fejdíszt, azaz koronát — amit neki ajándékoztunk — viseljen Isten dicsőségére, boldog Péter tiszteként; azonban a legszentebb pápa a papság koronája[ ] fölé semmiképpen sem akart aranyból készült koronát, ezért fehér fényű süveget helyeztünk saját kezünkkel az ő legszentebb fejére — silvester egyetlen párt mainz Úr feltámadásának ragyogását jelezve — és lovának gyeplőjét tartva, boldog Péter tisztéhez méltóan lovászként szolgáltunk neki, s elrendeltük, hogy minden főpapi utódja egyként ezen süveget használja hivatalában a mi hatalmunk hasonlatosságára.

Azért, hogy a papi föveg ne értéktelenedjen, hanem ékesebb legyen, mint az elvilági császárság méltósága és dicsőségének hatalma, úgy palotánkat, mint Róma városát, egész Itália és a nyugati területek provinciáit, vidékeit és városait a mondott legboldogabb főpapnak, a mi Szilveszter atyánknak, egyetemes pápának és az ő főpapi utódai hatalmának és uralmának adományozzuk, szilárd császári döntéssel, ezen levelünk és ünnepélyes rendeletünk által a római szentegyház fennhatóságában való állandó megmaradásra.

silvester egyetlen párt mainz enni szabad havonta egyszeri svájc

Ezért illőnek láttuk, hogy uralmunkat és királyságunk hatalmát keletre helyezzük át, s Bizánc vidékén a legmegfelelőbb helyen nevünkre várost építtessünk, s ott alapítsuk meg uralmunkat — mivel nem jogos, hogy ott a földi uralkodó hatalmat bírjon, ahol a papok főségét, a keresztény vallás fejét az égi uralkodó elrendelte. Mindezeket pedig, miket ezen császári levelünk és más rendeleteink által megparancsoltunk és megerősítettünk, csorbíthatatlannak és háboríthatatlannak rendeljük, ezért az élő Isten színe előtt, aki uralkodni rendelt bennünket, az ő félelmetes ítélete előtt megtiltjuk minden császári utódunknak, főemberünknek, helytartónknak, legdicsőbb szenátusunknak és az egész földkerekség minden népének, amely most és a még hátralévő időben uralmunk alatt áll, hogy közülük valaki is bármilyen módon ezekkel szembeszegülni merészeljen, megsemmisítse, vagy bármiben elpusztítsa.

Válogatott: Marco Rossi kihirdette bő keretét

Ha pedig valaki — amit nem hiszünk — ebben szembeszegülőnek vagy becsmérlőnek bizonyulna, örök ítélet sújtsa és Isten apostolainak szent fejedelmeit, Pétert és Pált jelen s jövendő életében ellenségeinek tudja, s a pokol mélyében égve az ördöggel és minden istentelennel pusztuljon.

Ezen császári rendeletünket megerősítve saját kezünkkel boldog Péternek, az apostolok fejedelmének tisztelendő teste fölé helyeztük, s ott ígéretet téve kijelentettük, hogy mindent sértetlenül megőrzünk, s rendelkezéseinkben ezek megóvását hagyjuk császári utódainkra, s a legboldogabb főpapnak, Szilveszter atyánknak és egyetemes pápánknak s általa valamennyi főpapi utódának az Úristen és üdvözítőnk, Jézus Krisztus jóváhagyásával örökös és áldásos birtoklásra engedjük át.

Császári aláírás: az istenség tartson meg benneteket számos évig, legszentebb és legboldogabb atyák. Kelt Rómában, április Kalendájának harmadik napján, Flavius Constantinus császárságának negyedik, az ő és Gallicanus, e tiszteletre silvester egyetlen párt mainz férfiak konzulságának évében. MGH, Capit, I. Miután pedig felszentelték, küldje el követeit hozzánk vagy az utánunk következő frank királyokhoz, hogy azok köztünk és köztük barátságot és békét kössenek, amint ez boldog emlékű atyánk és nagyatyánk korában volt… Constitutio Romana, I.