Szerkesztő Választása

Szöveg megismerjük egymást

Kamaszkorától foglalkoztatják a bibliai nyelvek, szöveg megismerjük egymást ezekre épülő vallási hagyományok dialógusa is azóta érdekli töretlenül — ezt kutatja, és ennek jelentőségére próbálja felnyitni hallgatói szemét is. Fontosnak tartja a vallási és kulturális identitások megőrzését, ugyanakkor érdemi párbeszédüket is, legyen szó szemináriumi munkáról vagy a nagyközönség számára is nyitott előadásokról.

Zene és szöveg

Buzási Gáborral, az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék adjunktusával, a bibliatudományi minor képzés vezetőjével beszélgettünk. Klasszikafilológusként és hebraistaként diplomázott, majd doktorált.

Ez még nem az a dal, addig még sokat kell tanulni, ez még nem az a tánc, addig még hosszú az út.

Jelenleg milyen témával foglalkozik? Most készülő tanulmányomban, amely az Ókor folyóiratban fog megjelenni, azt vizsgálom, hogyan jelenik meg bibliai szövegekben a hazugság, különösen a hamis prófétaság problémája.

szöveg megismerjük egymást

Ennek apropóját az adta, hogy tavaly az Ókortudományi Intézet előadássorozatának a hazugság és a megtévesztés volt a fő témája.

Rögtön a felhíváskor eszembe jutott a Királyok első könyvének utolsó fejezete, amely Izrael csatába induló királyát ábrázolja, akinek négyszáz próféta egyhangúlag ígér győzelmet, egy viszont bukást jósol neki — és a történet ezt az egyet igazolja. Az embert ma is megérinti a konfliktus drámaisága, ahogy a magányos próféta dacol az elsöprő túlerővel, amely ráadásul isteni felhatalmazást követel magának.

További érdekesség, hogy a próféta azzal vívja ki a hatalom és a többség haragját, hogy egy látomásra hivatkozva azt állítja: a hamis prófétákat maga Isten tévesztette meg egy hazug szellem révén, hogy a király a csatában szöveg megismerjük egymást. Kész összeesküvés-elmélet, de legalábbis a legitimitásnak olyan alapvető megkérdőjelezése, valamint oly nagy lehetőség a blaszfémiára, szöveg megismerjük egymást a történet az értelmezőket azóta is intenzíven foglalkoztatja.

 1. 30 kérni tudni
 2. Egyetlen nyaralás mallorca u40
 3. ,,A szövegolvasás egymás megértésének különleges formája”
 4. Элвин догадался, чем тот занят, и больше не мешал его безмолвным поискам.
 5. Казалось непостижимым, что это подавляющее скопище машинерии выражает свои мысли столь нежным голосом.

De egyébként szinte minden bibliai szöveg megismerjük egymást azt tapasztalja az ember, hogy ha odafigyel a részletekre és bátran kérdez, akkor újabb és újabb regiszterek, rétegek és összefüggések tárulnak fel előtte. Említette a különböző regisztereket: hogyan befolyásolja az értelmezést az, hogy a szöveget filológus, vallástörténész, teológus vagy éppen irodalmár közelíti meg?

Kérdés, hogy ezek a regiszterek milyen létmóddal rendelkeznek: eleve benne vannak a szövegben, és csak fel kell őket tárni, vagy a mi megközelítésünk és kérdéseink látják bele őket a szövegbe, esetleg szöveg megismerjük egymást évezredes értelmezési hagyomány vezet bennünket — akár félre is. Tény, hogy a bibliai szöveg megismerjük egymást minden más nyugati szövegnél hosszabb folyamatos hagyományozás útján jutottak el hozzánk, és ezektől nehéz függetleníteni magunkat.

Sokszor nem is érdemes, mert a későbbi korok megközelítése nem kevésbé érdekes, mint az eredeti szöveg, csak persze az értelmezések vizsgálata során inkább egy eszmetörténeti perspektíva bontakozik ki előttünk, nem pedig a szerzői szándék.

szöveg megismerjük egymást

Más kérdés, hogy a Biblia értelmezői többségükben abból indultak ki, hogy a szerző végső soron maga Isten, tehát a szöveg megértése párhuzamosan halad e különleges szerző egyéb utakon — filozófia, teológia, misztika révén — történő megismerésével.

Ez a Biblia esetében sajátos hermeneutikai hozzáállást eredményezett. A modernitás óta meghatározó tudományos megközelítés ezzel szemben alapvetően szekuláris, és függetlenül az értelmező vallási meggyőződésétől a módszerre és az így nyert eredmények tudományos igazolhatóságára helyezi a hangsúlyt. A módszerek között megkerülhetetlen a szövegek alapos ismerete, vagyis a filológia: a nyelv és a történeti-tárgyi kontextus vizsgálata.

szöveg megismerjük egymást

A történészt a szöveg révén tetten érhető történeti valóság érdekli, a teológust a szöveg ma is releváns etikai, metafizikai tartalma, az irodalmár pedig a szöveg ábrázolásmódját kutatja. Ezek a különféle megközelítések sokszor gyökeresen eltérő értelmezésekhez vezetnek, egyik a másikat megkérdőjelezi vagy leárnyékolja, gyakran azonban szerencsésen kiegészítik egymást.

130+ jégtörő kérdés és szöveg csodálatos beszélgetésekhez

Érdekes és tanulságos, hogy a zsidó és a keresztény exegetikai hagyomány legalább a középkor óta elfogadja, hogy a bibliai szövegeknek több jelentésszintje lehetséges, és ezek egymást gazdagítva élnek együtt.

Mindenesetre a szöveg vizsgálatához a szaktudáson kívül sok türelemre és nagyfokú empátiára is szükség van.

Hogyan valósul meg mindez a gyakorlatban, hogyan adja át ezt a megközelítést a hallgatóinak? Az elmúlt évtizedekben egyetemi óráimon leginkább a szövegolvasás műfaját gyakoroltam, jellemzően héber és görög, ritkábban arámi és latin bibliai vagy posztbiblikus szövegeket olvasunk és elemzünk.

A hallgatókkal szűk körben, eredeti nyelven tanulmányozzuk a szövegeket. A kis létszám kifejezetten kedvez a filológiai-szövegértelmezői munkának, mert így oda tudunk figyelni minden kérdésre és felvetésre.

,,A szövegolvasás egymás megértésének különleges formája”

Érdekes és inspiráló, hogy az órákra különböző vallási és kulturális hátterű hallgatók érkeznek, ami más és más problémákra teszi őket érzékennyé. A szövegolvasásnak természetesen van egy nagyon egzakt, technikai része: ismerni kell a nyelvet, utána kell nézni a szavaknak és a tárgyi ismereteknek, tájékozottnak kell lenni a szakirodalomban.

A problémaérzékenység azonban még ezt a szinte természettudományos megközelítést is árnyalja. Ily módon a szövegolvasás, egy mindnyájunk számára fontos szöveg faggatása a kommunikációnak, egymás megértésének különleges és kifinomult formája is egyben.

Ennek során így vagy úgy, de mindig jelen van a vallás, az én tapasztalatom pedig az, hogy a közös nevező megtalálásához nem az vezet el, ha erőszakkal lehántjuk a szöveg vallási felhangjait, hanem ha azokat is empatikus és nem ellenséges vizsgálódás tárgyává tesszük.

Önt mi vezette el ehhez a tudományterülethez? Mi volt az első kutatási téma, amivel foglalkozott? Egyházi iskolába jártam a rendszerváltás előtt, ott vált számomra fontossá a Biblia. Különösen a ferences Barsi Balázs volt rám ebben nagy hatással. Amikor az ELTE-re szöveg megismerjük egymást, és az első hetekben meghallottam, hogy létezik Hebraisztikai Tanszék abban az évben alapította Komoróczy Gézaazonnal tudtam, hogy ott a helyem.

Elkezdtem járni Turán Tamás héber óráira, ahol a héber nyelv mellett beavatást nyertem a rabbinikus gondolkodás gazdag világába is.

Sulidal szöveg és zenei alap

Közben a latin szakot egy idő után felcseréltem görög szakra, ahol mindenekelőtt Horváth Judit és Kapitánffy István óráin szerettem meg a klasszikus görög irodalmat, különösen Platónt. Egyszerre vonzott a két nyelv, és még inkább a rájuk épülő irodalmi és vallási hagyományok. Kezdettől fogva személyes és tudományos kihívás volt számomra, hogyan lehet őket egymással dialógusba léptetni.

Ha járt már korábban, akkor tudja, hogy szeretünk megtalálni a módját annak, hogy jobban megismerjük egymást, és hogy a beszélgetések a kulcsok! Jégtörő ötletek Milyen tehetséged van, amiről mindenki nem tud?

Egyik szakdolgozatom kiinduló kérdése az volt, hogy miért akarta felépíteni Julianus, ez a kereszténységből kitért filozófuscsászár az i. A Leuveni Egyetemen végzett doktori tanulmányaimban ezen a nyomon indultam tovább, és így lettem Carlos Steel tanítványa, aki a Julianus gondolkodását is meghatározó platóni hagyomány egyik legnagyobb szakértője.

Témám az újplatonikus Nap-teológia lett, amellyel a korszak pogány teológusai igyekeztek alternatívát kínálni Krisztus növekvő népszerűségére, akit a keresztények már nem csak szenvedő embernek, hanem a kozmoszt uraló teremtő princípiumnak is tartottak — mint a pogányok a Napot.

Így lett a korabeli világnézeti viták fő kérdése, hogy valaki a Napot vagy Krisztust tekinti a láthatatlan Isten látható megnyilvánulásának.

Időközben megszakításokkal hebraisztikát oktattam a Pázmányon, Fröhlich Ida tanszékén, így a kapcsolatom a Bibliával és a zsidó hagyománnyal ezekben az években is intenzív maradt.

Egyébként érdekes módon a Nap-szimbolikát nem csak a pogányok és a keresztények alkalmazták szívesen a kései antikvitásban, hanem a zsidók is, ahogy azt például a számos szentföldi zsinagóga-mozaik tanúsítja, amelyek zodiákus-köröket ábrázolnak középen a nappal.

szöveg megismerjük egymást

Az ELTE Ókortudományi Intézete, ahol óta dolgozom, ideális helyszín a héber és a görög stúdiumok párhuzamos művelésére. Ön a vezetője a két éve indult bibliatudományi minor képzésnek. Hogyan épül fel, milyen képzettséget kapnak a hallgatók, akik elvégzik?

Ezt a képzési programot a Vallástudományi Központ, illetve az Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék közösen dolgozta ki, amiben különösen Déri Balázs, a Központ vezetője nyújtott nagy segítséget.

 • Jó volna érteni, hogy mi történt velünk, Jó volna megpihenni már.
 • Társkereső nő ma
 • Legjobb ből származó 40
 • По-видимому, время от времени они вступали в контакт с землей: Элвин увидел, как один из гигантских шаров внезапно сморщился и рухнул с небес.
 • Прямо перед ними поверхность земли круто поднималась к небу обрывами совершенно непреодолимых скал.
 • Csendőr kinézetű férfi